الکتروفورز

تانک های الکتروفورز عمودی برای جداسازی نمونه‌های بزرگ پروتئین و مولکول‌های باردار به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آن‌ها به کار گرفته می‌شود.

تانک های الکتروفورز افقی برای جداسازی نمونه‌های بزرگ DNAوRNA و مولکول‌های باردار به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آن‌ها به کار گرفته می‌شود.